Jesteś tutaj: Start / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
 
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w  Łukowie  przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków

    w czwartki  w godz. 9.00 – 10.00 i w poniedziałki  w godz. 15.00 – 16.00.
 


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
  
 Skargi i wnioski mogą być wnoszone:                                                                                                     – pisemnie,                                                                                                                                           – telegraficznie,                                                                                     

– za pośrednictwem platformy ePUAP, Adres skrytki PSSE w Łukowie na ePUAP: /psselukow/skrytka                                                                                                     

 – telefaksu,                                                                                                                                                     

– poczty elektronicznej (psselukow@psselukow.pl )                                                                                    

– ustnie do protokołu.
 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Skargi i wnioski wpływające do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łukowie są rejestrowane  w rejestrze prowadzonym przez Oddział Organizacyjny.

Skargi i wnioski są rozpatrywane w komórkach organizacyjnych właściwych ze względu na przedmiot skargi / wniosku.
 
Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie załatwia skargi i wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia skargi / wniosku w terminie określonym powyżej stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE Łuków
Data utworzenia:2017-07-27
Data publikacji:2017-07-27
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Boreczek
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Boreczek
Liczba odwiedzin:1629

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-07-27 11:02:12Tomasz Boreczekdodanie info o skargach i wnioskachSkargi i wnioski